الهه

دنیــای معکوس

خداونـــدا، دلم دلتنــگ و تنهـــاســـت     اگــــرچـــه شــــاکلیــــد قفــــــل دلهاســت

میـــان چهــــره ام غــم مــیزنـــد مـــوج     همه گویند؛ چه چشمانی!! چه زیباسـت!!

 

خدایــــا، غنچـــه ات نشکفتــه پژمــرد     قنــــــاری در قفـــــس تنهـــــا شــد و مـــرد

تهــی گشتــم، چــرا میخنـــدم از درد؟!     کســــی آمـــد، دلـــــم را بـــا خــــودش بـرد  

 

کمـــی تنــهامــو یــک کـم هم غریبــم     کمـــی ســـاده و گاهـــی هـــم عــجیبـــم

میـــان شـعرهــایـــم گــم شده عشق     سکوتــــم خستـــه اســت، یــارب! نجیبـــم 

 

گلــــه دارم، نـــه از تــــو، از وجــــودم    ازایــــنکـــه،آنــــچه بایــــد؛مــــن نبــــــودم 

میـــان خــاک گلــدان یک گیـــاه اســت    خـــدایــــــا؛ عـــــاشــق یـــــــاس کبــــودم

 

قلم در دســـت مـــن، پس دفتـرم کو؟!     بـــــــریـــده دستــــه اش را زهــــرچــــاقــــو

شــدم زنــده و تن پوشم سیـاه است     همـــه مردنــــد؛ نه خـــواب است و نه جـادو

 

خداونــــدا؛ زمیــن غرق سیاهیــســت     شنــــــا کــــردن در آن، اوج تبـــاهیـــــســـــت

شــــده وارونـــــه قانـــــون تــو یــارب     نهنــــگ اینجــــــا، همبــــازی مــاهیــــســت!!

+نوشته شده در ۱۳٩٠/٩/۱٩ساعت٢:۱۸ ‎ب.ظتوسط الهه | نظرات ()

خداوندا؛ دلم تنـگ اسـت         به آغوشش روم ننگ است

خـداونـدا؛ نـمی فــهـمــم          نگاهش غرق نیرنگ اسـت

 

خــداونــدا؛ شـدم جـــادو         چـوشب بریک گل شب بو

نمیـدانم چه شد،ای واای!         ببـــر این نبـض را؛ چـاقــو

 

من، او، ما؛ لحظـه دیــدار         منـــم کاغــذ، و اوپرگـ‌ـــار

به چشمانم قسم دیدم         برایـم می کشـد، یــک دار

 

مـــن و یـک قهــوه تلخو         نگـاهــی، بـر تـه فـنـجــــان

سقوط! این آخرراه است         ببــار ای آسمــان؛ بـــاران

 

بـــزن، ای بــاد پـاییــزی          بـــزن، بر صــورتــم سیلـی

بـزن، کاین گونــه گلگــون          شـود، از سـیـلی ات نیـلی

 

بـــزن، شـاید رهـا سازم          نگــاهــش را و اسمـــش را

بـــزن، تا بشکنم در خـود          بـزن، بشکن طلسمش را

 

خـــداونــدا؛ تـو مـیبینــی          چـگونه گشتـه ام بـی تاب

خمــارم کرده هجرانش          شـدم محصور این گـرداب

 

خــداونــدا؛ قضــا یـک روز           بــرایـم از وجـــودش گفــت

شــدم دلبستـه اش،امـا           قدر، از سرنوشتم شسـت

 

خــداونـدا؛ در ایـن بـازی           ببیـــن؛ محتـاج محتـاجــم

من ازنسل همـان جـدم           خلیفــه، رانــده؛ بی تـاجـم

 

نجـاتم ده،علاجــم باش           بیــا یــارب؛ تو تاجـــم باش

در ایــن بـــازار پـررنــــدی           تو عامــل بر، رواجــــم باش

+نوشته شده در ۱۳٩٠/٩/٢ساعت۱٢:٢٧ ‎ق.ظتوسط الهه | نظرات ()