ورود ممنوع یـک مار تبــــدار، در گلـــویم میخــــزد آرام یک کودک عــاصی، خودش را میزند بــر در درب قفس باز است، چشمانش نمیبینــد انـــگار ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 21 بازدید
بــــــرو گفتم به تو، من؛ بی سروسامان هستـم      افســـرده ام و در پـــی درمـان هستم ایــن چهــره معصــوم که تو، میـــبینـــی      خواب ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 16 بازدید
فرمانــروا فرمانــروای شعــرهای من، فرسنگهــا فاصلــــه بین مـا من دورم و تو دورتر هستـی، چندین و چند مسئله بین مـا دیگر درون شهر ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 19 بازدید
دنیــای معکوس خداونـــدا، دلم دلتنــگ و تنهـــاســـت     اگــــرچـــه شــــاکلیــــد قفــــــل دلهاســت میـــان چهــــره ام غــم مــیزنـــد مـــوج     همه گویند؛ چه چشمانی!! چه زیباسـت!!   خدایــــا، ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 19 بازدید

درد دل

خداوندا؛ دلم تنـگ اسـت         به آغوشش روم ننگ است خـداونـدا؛ نـمی فــهـمــم          نگاهش غرق نیرنگ اسـت   خــداونــدا؛ شـدم جـــادو         چـوشب بریک گل ... ادامه مطلب
/ 12 نظر / 20 بازدید

حسرت

دلم در حسرت آغوش مردیست         که در دل حســرتی ناگفتــه دارد بـــرایــــم اشک میریزد، اگرچـــــه         کنــارش صـد عروس خفتـــه دارد   من آن آهوی ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 19 بازدید
بهمن 90
3 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
2 پست
خدا
2 پست
چشم
3 پست
قفس
2 پست
الهه
2 پست
اشک
1 پست
تقدیر
1 پست
افسرده
1 پست
نگاه
1 پست
گله
1 پست
فاصله
2 پست
دلتنگی
2 پست
سقوط
1 پست
حسرت
1 پست
هوس
1 پست