# خدا
ورود ممنوع یـک مار تبــــدار، در گلـــویم میخــــزد آرام یک کودک عــاصی، خودش را میزند بــر در درب قفس باز است، چشمانش نمیبینــد انـــگار ... ادامه مطلب
/ 31 نظر / 21 بازدید
دنیــای معکوس خداونـــدا، دلم دلتنــگ و تنهـــاســـت     اگــــرچـــه شــــاکلیــــد قفــــــل دلهاســت میـــان چهــــره ام غــم مــیزنـــد مـــوج     همه گویند؛ چه چشمانی!! چه زیباسـت!!   خدایــــا، ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 19 بازدید